399/2012 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

Částka: 146 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
399

ZÁKON
ze dne 7. září 2012
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

Čl. I

        Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, se mění takto:

        1.  § 74 včetně nadpisu zní:

㤠74

Osoby oprávněné nabízet a zprostředkovat
doplňkové penzijní spoření

        (1)  Vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření je oprávněn pouze

a)   obchodník s cennými papíry, který má podle jiného právního předpisu povolení k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů (dále jen „obchodník s cennými papíry“),

b)   investiční zprostředkovatel,

c)   vázaný zástupce investičního zprostředkovatele,

d)   vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry a

e)   vázaný zástupce penzijní společnosti.

        (2)  Činnosti uvedené v odstavci  1 Česká národní banka obchodníkovi s cennými papíry zaregistruje nebo povolí v udělené licenci, pokud obchodník s cennými papíry splňuje podmínku odborné způsobilosti.

        (3)  Činnosti uvedené v odstavci  1 zaregistruje Česká národní banka investičnímu zprostředkovateli, pokud splňuje podmínku odborné způsobilosti.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém spoření
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. XXX  
Zavřít
MENU