385/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Částka: 142 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. listopadu 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
385

ZÁKON
ze dne 24. října 2012,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákoníku práce

Čl. I

        V § 215 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   jako zdravotničtí pracovníci vykonávají činnosti při poskytování zdravotnické záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.“.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zdravotnické záchranné službě

Čl. II

        V zákoně č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, se za § 28 vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zdravotnické záchranné službě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU