360/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 134 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. října 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
360

ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb.,
5trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže


Čl. I

        Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 71/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 155/2009 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se v písmenu  b) zrušuje slovo „nebo“, v písmenu  c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).“.

        2.  V § 1 odstavec  2 včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:

        „(2)  Tento zákon dále upravuje postup při aplikaci článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Evropskou komisí1) (dále jen „Komise“) a s orgány ostatních členských států Evropské unie při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1a) (dále jen „Nařízení“) a Nařízení rady (ES) o kontrole spojování podniků1b) (dále jen „Nařízení o fúzích“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU