350/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. října 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
350

ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna stavebního zákona


Čl. I

        Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. e) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „pozemkem nebo souborem pozemků“ nahrazují slovy „jedním či více pozemky nebo jejich částí“.

        3.  V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „nebo více městských částí na území hlavního města Prahy, popřípadě území více krajů“ nahrazují slovy „ , popřípadě území více krajů; v případě hlavního města Prahy se za plochu nadmístního významu považuje plocha celoměstského významu“.

        4.  V § 2 odst. 1 písm. k) bodě 2 se za slova „odpadních vod,“ vkládají slova „stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami,“.

        5.  V § 2 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna horního zákona
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitosti
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna atomového zákona
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o oceňování majetku
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XVI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna vodního zákona
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIX  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XX  
Zavřít
MENU