348/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. října 2012 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 12. října 2012 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 12. září 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
348

VYHLÁŠKA
ze dne 12. října 2012,
kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) k provedení § 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie:


Čl. I

        Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

        1.  V úvodní větě se slova „a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)“ nahrazují slovy „a podle § 53 odst. 2 písm. l) zákona o podporovaných zdrojích energie“.

        2.  V úvodní větě se slova „§ 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie“.

        3.  V § 2 odstavce  7 a 8 znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU