344/2012 Sb.Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. října 2012 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 10. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
344

VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2012
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu


        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., k provedení § 73 a 73a energetického zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarijních plánů a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu (dále jen „bezpečnostní standard“).


§ 2

Základní ustanovení

        (1)  Pro účely omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu se odběrná místa zákazníků dělí na

a)   skupinu A, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Předcházení stavu nouze
§ 4 - Stav nouze
§ 5 - Odběrové stupně
§ 6 - Vyhlašování odběrových stupňů
§ 7 - Povolená denní spotřeba
§ 8 - Oznámení o zařazení zákazníků do skupin
§ 9 - Havarijní plány
§ 10 - Podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze
§ 11 - Způsob zajištění bezpečnostního standardu
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Přechodná ustanovení
§ 14 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsahové náležitosti havarijních plánů
Příloha č. 2 - Obsahové náležitosti podkladů pro zpracování analýzy rizik
Příloha č. 3 - Stanovení bezpečného standardu dodávky plynu
Příloha č. 4 - Vzor vstupních údajů pro výpočet bezpečného standardu uveřejňovaných operátorem trhu
Zavřít
MENU