342/2012 Sb.Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Částka: 126 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. října 2012 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 8. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
342

VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 2012
o zdraví zvířat a jeho ochraně,
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti
k výkonu některých odborných veterinárních činností        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 4 písm. a) a e), § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 8 odst. 5, § 9a odst. 5, § 9b odst. 3, § 17a odst. 10 písm. a) a b), § 27b odst. 9 písm. d), § 42 odst. 6, § 50 odst. 10, § 53 odst. 6 písm. d), § 59 odst. 6, § 64 odst. 6, § 64a odst. 5 a § 70 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s právem Evropské unie1):


§ 1

Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se stanoví

a)   veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a na jejich uvádění na trh,

b)   podmínky vydávání veterinárního osvědčení a zdravotního potvrzení k přemístění zvířete a jejich obsahové náležitosti,

c)   veterinární požadavky na umístění a držení zvířat v izolaci, včetně stanovení odborných veterinárních úkonů, které se provádějí v souvislosti s umístěním a držením zvířat v izolaci,

d)   způsob a postupy čištění a dezinfekce dopravních prostředků použitých k přepravě zvířat, požadavky na prostory určené k čištění a dezinfekci těchto dopravních prostředků, jakož i další požadavky na předcházení nákazám a jejich šíření při přepravě zvířat,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3  
§ 4 - (K § 6 odst.  8 zákona)
§ 5  
§ 6 - Veterinární podmínky a požadavky na přepravu zvířat (K § 8 odst.  5 zákona)
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Veterinární požadavky na shromažďovací středisko (K § 9a odst.  5 zákona)
§ 11 - Veterinární požadavky na osoby obchodující se skotem nebo prasaty (K § 9b odst.  3 zákona)
§ 12 - Veterinární požadavky na osoby obchodující s ovcemi nebo kozami (K § 9b odst.  3 zákona)
§ 13 - Síť epizootologického sledování (K § 17a odst.  10 zákona)
§ 14 - Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát (K § 70 odst.  3 zákona)
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Odborné veterinární úkony vykonávané soukromými veterinárními techniky
§ 19 - Atestační studium a specializovaná odborná průprava veterinárních asistentů (K § 59 odst.  6 zákona) Atestační studium
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Specializovaná odborná průprava veterinárních asistentů
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Služební průkaz veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta [K § 53 odst.  6 písm.  b) zákona]
§ 41 - Přechodné ustanovení
§ 42 - Závěrečná ustanovení
§ 43 - Účinnost
Příloha č. 1 - Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete
Příloha č. 2 - Veterinární osvědčení k přemístění včel mimo území kraje
Příloha č. 3 - Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci ve veterinárním lékařství
Příloha č. 4 - Studijní předměty v magisterském sudijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny a studijní obory, ze kterých musí být zíkány přiměřené znalosti a dovednosti
Příloha č. 5 - Vzor vysvědčení o způsobilosti k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře
Příloha č. 6 - Vzor osvědčení o způsobilosti k vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel)
Příloha č. 7 - Vzor osvědčení o způsobilosti k označování označkovaných zvířat podle plemenářského zákona výžehem nebo injekční palikací elektronického identifikátoru
Příloha č. 8 - Vzor služebního průkazu veterinárního inspektora
Příloha č. 9 - Vzor služebního průkazu veterinárního asistenta
Zavřít
MENU