334/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 123 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. října 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
334

ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)


Čl. I

        Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 82 se na konci odstavce  1 doplňuje věta „Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.“.

        2.  V § 82 odstavec  2 zní:

        „(2)  Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také

a)   ustanovit předběžného správce,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU