333/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 123 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. října 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
333

ZÁKON
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů


Čl. I

        Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 352/2011 Sb., zákona č. 375/2011 a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


㤠1

Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

        (1)  Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „zařízení“) a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen „středisko“), musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna krizového zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna školského zákona
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU