295/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
295

ZÁKON
ze dne 16. srpna 2012,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. I

        Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo „19,93“ nahrazuje číslem „20,83“.

        2.  V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „22,87“.

        3.  V § 4 odst. 1 písm. d) až f) se číslo „21,4“ nahrazuje číslem „23,58“.

        4.  V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

„a)   poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec  7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,“.

        5.  V § 4 odst. 2 písm. b) se číslo „0,03“ nahrazuje číslem „0,10“.

        6.  V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. IV  
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU