295/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


295

ZÁKON

ze dne 16. srpna 2012,

kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. I

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1

V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo 19,93 nahrazuje číslem 20,83.

2

V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo 21,4 nahrazuje číslem 22,87.

3

V § 4 odst. 1 písm. d) až f) se číslo 21,4 nahrazuje číslem 23,58.

4

V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:

a

poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,

5

V § 4 odst. 2 písm. b) se číslo 0,03 nahrazuje číslem 0,10.

6

V § 4 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c

poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

7

V § 4 odst. 2 písm. d) se číslo 0,94 nahrazuje číslem 0,80.

8

V § 4 odst. 5 písmeno a) zní:

a

poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,

9

V § 4 odst. 5 písm. b) se číslo 0,03 nahrazuje číslem 0,10.

10

V § 4 odst. 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c

poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,07,

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

11

V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo 0,94 nahrazuje číslem 0,80.

12

V § 4 odstavce 6 a 7 znějí:

(6) Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 a odstavce 7 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku.

(7) Započtenou výměrou katastrálních území obce pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 se rozumí výměra, která vychází z údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu běžného roku, maximálně však výměra 10 ha na každého obyvatele obce.

13

V § 4 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

(8) Při stanovení počtu dětí a žáků se pro účely propočtů podle odstavců 2 až 5 vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku.

(9) Pro účely propočtu podle odstavců 2 až 5 se počtem dětí rozumí počet dětí účastnících se předškolního vzdělávání a počtem žáků se rozumí počet žáků plnících povinnou školní docházku.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

14

V § 4 odst. 11 úvodní části ustanovení se slovo vyhlásí nahrazuje slovem stanoví a slova v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním se nahrazují slovy na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

15

V § 6 odst. 4 se slova odst. 2 nahrazují slovy odst. 11.

16

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 243/2000 Sb.

Koeficienty a násobky postupných přechodů

Obce s počtem obyvatel od - do  Koeficient postupných přechodů Násobek postupných přechodů
0 - 50  1,0000  1,0000 x počet obyvatel obce
51 - 2 000  1,0700  50 + 1,0700 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 50 
2 001 - 30 000  1,1523  2 136,5 + 1,1523 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 2 000 
30 001 - a více 1,3663  34 400,9 +1,3663 x počet obyvatel z počtu obyvatel obce přesahujících 30 000 
17

Příloha č. 3 zní:

Příloha č. 3 k zákonu č. 243/2000 Sb.

Přepočítací koeficient
Hlavní město Praha 4,0641 
Plzeň 2,2961 
Ostrava 2,2961 
Brno 2,2961 
Ostatní obce 1,0000 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2012 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2012, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

2

Poprvé se vyhláška podle § 4 odst. 11 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá tak, aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2013 s počty obyvatel obcí a výměrou katastrálních území obcí k 1. lednu 2012, s počty zaměstnanců k 1. prosinci 2011 a s počty dětí a žáků k 30. září 2011.

Část druhá

Změna zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Čl. III

V části čtvrté čl. VI zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 4 zrušuje.

Část třetí

Změna zákona o rozpočtovém určení daní

Čl. IV

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

1

V § 4 odst. 1 písm. b) se číslo 20,83 nahrazuje číslem 21,93.

2

V § 4 odst. 1 písm. c) se číslo 22,87 nahrazuje číslem 23,58.

Čl. V

Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok do 31. prosince 2015 podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této části, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí do 31. prosince 2015, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Část čtvrtá

Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Zavřít
MENU