262/2012 Sb.Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Částka: 089 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. července 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 4. července 2012 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
262

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. července 2012
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu


        Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.


§ 2

Stanovení zranitelných oblastí

        Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími2), jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 3

Přezkoumání zranitelných oblastí

        Přezkoumání vymezení zranitelných oblastí provádí Ministerstvo životního prostředí na základě identifikace povrchových nebo podzemních vod znečištěných nebo ohrožených dusičnany ze zemědělských zdrojů a po vyhodnocení těchto podkladů:

a)   výsledků zjišťování a hodnocení jakosti a množství povrchových a podzemních vod provedených správci povodí a pověřenými odbornými subjekty podle § 21 odst. 4 zákona,

b)   údajů ze sledování jakosti odebírané vody podle § 22 odst. 2 zákona,

c)   údajů o jakosti odebírané surové vody sledované provozovateli vodovodů podle jiných právních předpisů3).


§ 4

Akční program

        Akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu ve zranitelných oblastech a jsou zapsány do evidence podle zákona o zemědělství4) (dále jen „zemědělský podnikatel“). Pokud se podnik zemědělského podnikatele nachází ve zranitelné oblasti částečně, vztahuje se akční program pouze na zemědělské pozemky ve zranitelných oblastech, s výjimkou § 8. Akční program se nevztahuje na pěstování plodin ani na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Stanovení zranitelných oblastí
§ 3 - Přezkoumání zranitelných oblastí
§ 4 - Akční program
§ 5 - Zemědělský pozemek a dusíkatá hnojivá látka
§ 6 - Období zákazu hnojení
§ 7 - Užití dusíkatých hnojivých látek podle půdně klimatických podmínek stanoviště
§ 8 - Omezení užití organického dusíku
§ 9 - Skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech
§ 10 - Střídání plodin ve zranitelných oblastech
§ 11 - Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích
§ 12 - Hospodaření na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod
§ 13 - Přechodná ustanovení
§ 14 - Zrušovací ustanovení
§ 15 - Účinnost
Příloha č. 1 - A. Seznam zranitelných oblastí B. Seznam zranitelných oblastí zařazených k 1. srpnu 2012
Příloha č. 2 - Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělském pozemku, stanovení aplikačních pásem a způsobů hnojení
Příloha č. 3 - Limity hnojení jednotlivých plodin
Zavřít
MENU