259/2012 Sb.Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. července 2012 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 20. července 2012 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
259

VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2012
o podrobnostech výkonu spisové služby


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 2, § 15 odst. 1, § 19 písm. g), § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví podrobnosti výkonu spisové služby veřejnoprávními původci.


Příjem dokumentů
§ 2

        (1)  Veřejnoprávní původce přijímá doručené dokumenty v podatelně. V případě dokumentu předaného veřejnoprávnímu původci mimo podatelnu a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně, který se považuje za dokument doručený, veřejnoprávní původce zajistí jeho bezodkladné předání podatelně nebo jeho bezodkladné zaevidování příslušnou organizační součástí veřejnoprávního původce.

        (2)  Veřejnoprávní původce vybaví podatelnu zařízením umožňujícím příjem datových zpráv1) doručovaných na elektronické adresy podatelny zveřejněné podle odstavce  3 písm. c), doručovaných na přenosných technických nosičích dat, doručovaných prostřednictvím datové schránky podle odstavce  3 písm. d), má-li ji veřejnoprávní původce zřízenu a zpřístupněnu, a doručovaných jinými prostředky elektronické komunikace2), pokud je veřejnoprávní původce připouští. Pokud veřejnoprávní původce vykonává spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby, je příjem datových zpráv součástí elektronického systému spisové služby nebo na něj má automatizovanou vazbu; to neplatí pro veřejnoprávního původce, u něhož to neumožňuje zvláštní povaha jeho působnosti.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Příjem dokumentů
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Označování dokumentů
§ 8 - Evidence dokumentů
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Číslo jednací a evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů
§ 12 - Tvorba spisu
§ 13 - Rozdělování a oběh dokumentů
§ 14 - Vyřizování dokumentů a spisů
§ 15 - Podrobnosti zpracování a struktura spisového a skartačního plánu
§ 16 - Vyhotovování dokumentů
§ 17 - Podepisování dokumentů a užívání úředních razítek
§ 18 - Odesílání dokumentů
§ 19 - Ukládání dokumentů
§ 20 - Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení
§ 21  
§ 22 - Spisová rozluka
§ 23 - Výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě
§ 24 - Údaje týkající se převedení nebo změny datového formátu dokumentu
§ 25 - Jmenný rejstřík
§ 26 - Vedení spisové služby v mimořádných situacích
§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost
Zavřít
MENU