256/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

Částka: 087 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. července 2012 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 29. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

VYHLÁŠKA
ze dne 29. června 2012,
kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 8, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 27 odst. 6, § 31 odst. 1, § 38 odst. 7 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se slova „do budovy“ nahrazují slovy „a pobyt v budově“ a slova „dopoledního vyučování a nejméně 15 minut před začátkem odpoledního vyučování“ se nahrazují slovy „vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním“.

        2.  V § 1 odstavec  3 zní:

        „(3)  Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků.“.

        3.  V § 1 se na konci odstavce  5 doplňují věty „V případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlédne k základním fyziologickým potřebám žáků.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU