239/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
239

ZÁKON
ze dne 14. června 2012,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o účetnictví


Čl. I

        Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 355/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova „účetnictví a“ nahrazují slovem „účetnictví,“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách určitých forem společností, ve znění směrnic Rady 83/349/EHS , 84/569/EHS , 89/666/EHS , 90/604/EHS , 90/605/EHS , 94/8/ES , 1999/60/ES , 2003/38/ES , směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES , 2003/51/ES , 2006/46/ES a 2009/49/ES .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o účetnictví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna obecního zřízení
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna krajského zřízení
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. XXIX  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl. XXX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXI  
Zavřít
MENU