236/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. července 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
236

ZÁKON
ze dne 13. června 2012,
kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) výkon státní správy v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory a podpory malého rozsahu vůči příslušnému koordinačnímu orgánu veřejné podpory (dále jen „koordinační orgán“), některé otázky součinnosti České republiky s Evropskou komisí (dále jen „Komise“), jakož i některé další vztahy s poskytováním veřejné podpory a podpory malého rozsahu související.

_______________________________
1)
Nařízení Rady (ES) č. 994/1998 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory.
Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o založení ES.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Zrušovací ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU