229/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.

Částka: 081 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. července 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. června 2012 Nabývá účinnosti: 4. července 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


229

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. června 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 7 odst. 8, § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb., se mění takto:

1

V § 4 odst. 1 písm. a) se číslo 2 nahrazuje číslem 3.

2

V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

(2) Na trh nebo do provozu nesmí být uvedena strojní zařízení uvedená v příloze č. 12 k tomuto nařízení11).

11

Rozhodnutí Komise 2012/32/EU ze dne 19. ledna 2012, kterým se členským státům ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

3

Doplňuje se příloha č. 12, která zní:

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Strojní zařízení, která nesmějí být uvedena na trh nebo do provozu

Řezací příslušenství mulčovacího typu k přenosným křovinořezům sestávající z více připojených kovových částí.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

MUDr. Kuba v. r.

Zavřít
MENU