229/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.

Částka: 081 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. července 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. června 2012 Nabývá účinnosti: 4. července 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
229

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. června 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,
ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 8, § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

        2.  V § 4 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU