221/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
221

ZÁKON
ze dne 5. června 2012,
kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poštovních službách


Čl. I

        Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:


㤠1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky pro podnikání v oblasti poštovních služeb, podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb, práva a povinnosti, které při této činnosti vznikají, jakož i zvláštní práva a zvláštní povinnosti těch provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, a výkon státní správy a regulaci v oblasti poštovních služeb.

        (2)  Poštovní službou je činnost prováděná podle poštovní smlouvy a za podmínek stanovených tímto zákonem. Poštovní služba zpravidla zahrnuje poštovní podání, třídění a přepravu poštovní zásilky prostřednictvím poštovní sítě a je prováděna za účelem dodání poštovní zásilky příjemci. Za poštovní službu se považuje i dodání poukázané peněžní částky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU