198/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. června 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
198

ZÁKON
ze dne 2. května 2012,
kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se slova „speciálně pedagogickou“ nahrazují slovem „speciálněpedagogickou“.

        2.  V § 2 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

„i)   metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně20),

_______________________________
20)
§ 5 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

        3.  V části první v nadpisu hlavy II se slova „A POŽADAVKY“ zrušují.

        4.  V § 6 odstavec  1 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

        „(1)  Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci

a)   vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU