196/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. června 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. května 2012 Nabývá účinnosti: 1. září 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
196

ZÁKON
ze dne 4. května 2012,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. I

        Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.“.

        2.  V § 7 odst. 1 se slovo „návrh“ nahrazuje slovem „žádost“.

        3.  V § 20a odst. 1 se za písmeno i) vkládají nová písmena j) a k), která včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 znějí:

„j)   vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické mise28),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU