194/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Částka: 067 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. června 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. května 2012 Nabývá účinnosti: 12. července 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 428/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
194

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. května 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory
v regionech soudržnosti České republiky        Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona č. 192/2012 Sb., k provedení § 6 odst. 1 a 3 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti v České republice, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. g) a i) se slova „investičních pobídek“ zrušují.

        2.  V § 2 se slova „nákladů, které mohou být podpořeny“ nahrazují slovy „způsobilých nákladů“, slova „investičních pobídek“ se zrušují a slova „nákladů, které mohou být podpořeny a jež“ se nahrazují slovy „způsobilých nákladů, které“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU