192/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 067 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. června 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 12. července 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
192

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o investičních pobídkách

Čl. I

        Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 457/2011 Sb., se mění takto:

        1.  Nadpis části první zní: „INVESTIČNÍ POBÍDKA“.

        2.  V § 1 odst. 1 se slova „předpis Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „předpis Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1)“ a slova „investičních pobídek“ se nahrazují slovy „investiční pobídky“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
_______________________________
1)
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), publikované v Úředním věstníku EU L 214 ze dne 9. srpna 2008.“.

        3.  V § 1 odstavec  2 zní:

        „(2)  Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) plní oznamovací povinnost o poskytování investiční pobídky podle tohoto zákona vyplývající pro Českou republiku z přímo použitelného předpisu Evropské unie1).“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 428/2011 Sb.
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU