172/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. května 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
172

ZÁKON
ze dne 26. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém
a procesním, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dluhopisech

Čl. I

        Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 355/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V části první se za označení části první vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:


„HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ“.

        2.  § 1 včetně nadpisu zní:


㤠1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související.“.

        3.  Na konci nadpisu § 2 se doplňují slova „a emise dluhopisů“.

        4.  V § 2 odst. 1 se slova „ , s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit“ nahrazují slovy „vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky jeho emitentem a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“)“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU