170/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. května 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 14. června 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
170

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 56/2006 Sb., se v odstavci  1 věta druhá nahrazuje větou „To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby.“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

MENU