128/2012 Sb.Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 047 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 16. dubna 2012 Autor předpisu: Parlament; Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
128

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 119/2007 Sb., zákonem č. 177/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 32/2008 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb., zákonem č. 250/2008 Sb., zákonem č. 41/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 255/2011 Sb., zákonem č. 420/2011 Sb. a zákonem č. 458/2011 Sb.ZÁKON
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   utajovanou informací informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací (§ 139),

b)   zájmem České republiky zachování její ústavnosti, svrchovanosti a územní celistvosti, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti, mezinárodních závazků a obrany, ochrana ekonomiky a ochrana života nebo zdraví fyzických osob,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
Hlava I - Úvodní ustanovení
§ 3 - Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky
§ 4 - Stupně utajení
§ 5 - Druhy zajištění ochrany utajovaných informací
Hlava II - Personální bezpečnost
§ 6 - Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené
§ 7  
§ 8 - Bezúhonnost
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné
§ 12 - Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby
§ 13 - Osobnostní způsobilost
§ 14 - Bezpečnostní spolehlivost
Hlava III - Průmyslová bezpečnost
§ 15 - Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci a formy přístupu podnikatele k utajované informaci
§ 15a - Prohlášení podnikatele
§ 16 - Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele
§ 17 - Ekonomická stabilita
§ 18 - Bezpečnostní spolehlivost
§ 19 - Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací
§ 20 - Formy přístupu podnikatele k utajované informaci
Hlava IV - Administrativní bezpečnost
§ 21 - Vyznačování údajů a evidence utajované informace
§ 22  
§ 23  
Hlava V - Fyzická bezpečnost
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Projednávání utajovaných informací
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Projekt fyzické bezpečnosti
§ 33 - Zmocňovací ustanovení
Hlava VI - Bezpečnost informačních a komunikačních systémů
§ 34 - Informační systém
§ 35 - Komunikační systém
§ 35a - Manipulace s taktickou informací
Hlava VII - Ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému
§ 36  
Hlava VIII - Kryptografická ochrana
§ 37  
§ 37a - Kontrolovaná kryptografická položka
§ 38 - Výkon kryptografické ochrany
§ 39 - Zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti
§ 40 - Provozní obsluha kryptografického prostředku
§ 41 - Manipulace s kryptografickým materiálem a kontrolovanou kryptografickou položkou
§ 42 - Přeprava kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku
§ 43 - Kompromitace kryptografického materiálu
§ 43a  
§ 44 - Zmocňovací ustanovení
§ 45 - Kompromitující vyzařování
Hlava IX - Certifikace
§ 46 - Společná ustanovení
§ 47 - Žádost o certifikaci technického prostředku a platnost certifikátu technického prostředku
§ 48 - Žádost o certifikaci informačního systému a platnost certifikátu informačního systému
§ 49 - Žádost o certifikaci kryptografického prostředku a platnost certifikátu kryptografického prostředku
§ 50 - Žádost o certifikaci kryptografického pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště
§ 51 - Žádost o certifikaci stínicí komory a platnost certifikátu stínicí komory
§ 52 - Smlouva o zajištění činnosti
§ 53 - Zmocňovací ustanovení
Hlava X - Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a zprošťování mlčenlivosti
§ 54 - Osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele
§ 55  
§ 56  
§ 56a  
§ 57 - Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí moc
§ 58 - Zvláštní přístup k utajované informaci
§ 59 - Jednorázový přístup k utajované informaci
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Přístup k utajované informaci na základě uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem cizí moci
§ 63 - Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost
§ 64 - Zmocňovací ustanovení
Hlava XI - Povinnosti při ochraně utajovaných informací
§ 65 - Obecné povinnosti
§ 66 - Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby
§ 67 - Povinnosti odpovědné osoby
§ 68 - Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele
§ 68a - Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele
§ 69 - Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu
§ 70 - Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví
§ 71 - Bezpečnostní ředitel
§ 72 - Personální projekt
Hlava XII - Poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku
§ 73 - Podmínky poskytování utajovaných informací
§ 74 - Podmínky poskytování utajovaných informací mezi orgánem státu a cizí mocí
§ 75  
§ 75a  
§ 76 - Povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací
§ 77 - Způsob poskytování utajovaných informací
§ 78 - Způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejím rámci a mimo něj
§ 79 - Registry, pomocné registry a kontrolní body
ČÁST TŘETÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST
§ 80 - Citlivá činnost
§ 81 - Podmínky pro vydání dokladu
§ 82 - Bezúhonnost
§ 83 - Osobnostní způsobilost
§ 84 - Spolehlivost
§ 85 - Doklad
§ 86 - Povinnosti právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgánu státu
§ 87 - Povinnosti fyzické osoby
§ 88 - Výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služeb
ČÁST ČTVRTÁ - BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ
Hlava I - Obecná ustanovení
§ 89 - Obecné zásady bezpečnostního řízení
§ 90 - Vyloučení z řízení
§ 91  
§ 92 - Účastník řízení
Hlava II - Průběh řízení
§ 93 - Zahájení řízení
§ 94 - Žádost fyzické osoby
§ 95 - Dotazník fyzické osoby
§ 96 - Žádost podnikatele
§ 97 - Dotazník podnikatele
§ 98 - Bezpečnostní dokumentace podnikatele
§ 99 - Žádost o doklad
§ 100 - Dotazník
§ 101 - Zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu
§ 102 - Společná ustanovení
§ 103  
§ 104 - Svědek
§ 105 - Pohovor
§ 106 - Znalec
§ 107 - Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby
§ 108 - Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele
§ 109 - Úkony v řízení o žádosti o doklad
§ 110  
§ 111  
§ 112 - Přerušení řízení
§ 113 - Zastavení řízení
§ 114 - Předvolání
§ 115 - Předvedení
§ 116 - Pořádková pokuta
§ 117 - Lhůty, počítání času a doručování
§ 118  
§ 119 - Počítání času
§ 120 - Doručování
§ 121 - Rozhodnutí
§ 122 - Náležitosti rozhodnutí
§ 123 - Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
§ 124 - Bezpečnostní svazek
Hlava III - Rozklad a soudní přezkum
§ 125 - Základní ustanovení, lhůty pro podání rozkladu a jeho náležitosti
§ 126  
§ 127  
§ 128 - Postup Úřadu před rozhodnutím ředitele Úřadu
§ 129  
§ 130 - Rozhodnutí ředitele Úřadu v řízení o rozkladu
§ 131  
§ 132  
Hlava IV - Soudní přezkum a závěrečné ustanovení
§ 133  
§ 134  
Hlava V - Zmocňovací ustanovení
§ 135  
ČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 136  
§ 137 - Úřad
§ 138  
§ 138a  
§ 139  
§ 140 - Zpravodajské služby
§ 141 - Ministerstvo vnitra a policie
§ 142  
ČÁST ŠESTÁ - STÁTNÍ DOZOR
§ 143  
§ 144 - Opatření k nápravě
ČÁST SEDMÁ - KONTROLA ČINNOSTI ÚŘADU
§ 145  
§ 146  
§ 147  
ČÁST OSMÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 155a  
§ 156 - Společná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 157 - Přechodná ustanovení
§ 158 - Zmocňovací ustanovení
§ 159  
§ 160 - Zrušovací ustanovení
§ 161 - Účinnost
Zavřít
MENU