122/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. dubna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. března 2012 Nabývá účinnosti: 1. května 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
122

ZÁKON
ze dne 22. března 2012,
kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 8 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  V hodnostním sboru čekatelů činí nejkratší doba výkonu služby v hodnosti svobodník, desátník, četař, rotný, rotmistr a nadrotmistr 1 rok. Do doby výkonu služby v hodnosti podle odstavce  1 se doba výkonu služby v hodnostním sboru čekatelů nezapočítává.“.

Dosavadní odstavce  2 až 4 se označují jako odstavce  3 až 5.

        2.  V § 31 odstavec  2 zní:

        „(2)  Doba výkonu služby při intenzivním vojenském výcviku se zahrnuje do základní týdenní doby služby. Po dobu intenzivního vojenského výcviku se ustanovení o rozvržení základní týdenní doby služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami, nepřetržitém odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě nepoužijí.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU