119/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. dubna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2012 Nabývá účinnosti: 1. června 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
119

ZÁKON
ze dne 14. března 2012,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě


Čl. I

        Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 194/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova „Zákon upravuje“ nahrazují slovy „Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie13)“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:
_______________________________
13)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES .
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU