91/2012 Sb.Zákon o mezinárodním právu soukromém

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. března 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

ZÁKON
ze dne 25. ledna 2012
o mezinárodním právu soukromém


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem

a)   právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva,

b)   právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech,

c)   pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě poměrů uvedených v písmenech a) a b) a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném,

d)   uznávání a výkon cizích rozhodnutí,

e)   právní pomoc ve styku s cizinou,

f)    některé záležitosti týkající se úpadku,

g)   některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.


§ 2

Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie

        Zákon se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (dále jen „mezinárodní smlouva“), a přímo použitelných ustanovení práva Evropské unie1).


§ 3

Nutně použitelná ustanovení právních předpisů

        Ustanovení tohoto zákona nebrání použití těch ustanovení českého právního řádu, kterých je nutné v mezích jejich předmětu úpravy použít vždy bez ohledu na to, kterým právním řádem se řídí právní poměry, v nichž se projeví účinky použití takových ustanovení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie
§ 3 - Nutně použitelná ustanovení právních předpisů
§ 4 - Výhrada veřejného pořádku
§ 5 - Obcházení zákona
ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO
HLAVA I - PRAVOMOC
§ 6 - Pravomoc českých soudů
§ 7 - Vynětí z pravomoci českých soudů
HLAVA II - USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
§ 8 - Základní ustanovení
§ 9 - Postavení cizinců a zahraničních osob v řízení
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Cizí veřejná listina
§ 13 - Zjišťování vzájemnosti
HLAVA III - UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODNUTÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O UZNÁNÍ A VÝKONU NĚKTERÝCH CIZÍCH ROZHODNUTÍ
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO
§ 20 - Kvalifikace
§ 21 - Zpětný a další odkaz
§ 22 - Předběžné otázky
§ 23 - Zjišťování a používání zahraničního práva
§ 24 - Výjimečné a podpůrné určení rozhodného práva
§ 25 - Nutně použitelná ustanovení jiného zahraničního práva
§ 26 - Právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech
§ 27  
§ 28 - Vícenásobná nebo neurčitá státní příslušnost
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY SOUKROMOPRÁVNÍCH POMĚRŮ
HLAVA I - ZPŮSOBILOST MÍT PRÁVA A POVINNOSTI A ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM JEDNÁNÍM
§ 29 - Fyzické osoby
§ 30 - Právnické osoby
§ 31 - Směnečná a šeková způsobilost
§ 32  
§ 33 - Omezení svéprávnosti a věci opatrovnické
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Prohlášení za mrtvého nebo za nezvěstného
§ 40  
HLAVA II - PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
§ 41  
§ 42  
§ 43 - Forma směnečného a šekového prohlášení a protestu
HLAVA III - ZASTOUPENÍ
§ 44  
§ 45 - Prokura a pověření činností při provozování obchodního závodu
HLAVA IV - PROMLČENÍ
§ 46  
HLAVA V - RODINNÉ PRÁVO
Díl 1 - Poměry mezi manžely
§ 47 - Pravomoc
§ 48 - Rozhodné právo
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Uznání cizích rozhodnutí
§ 52  
Díl 2 - Poměry mezi rodiči a dětmi a některé jiné poměry
§ 53 - Pravomoc ve věcech určení a popření rodičovství
§ 54 - Rozhodné právo ve věcech určení a popření rodičovství
§ 55 - Uznání cizích rozhodnutí ve věcech určení a popření rodičovství
§ 56 - Pravomoc ve věcech výživy, výchovy a péče o nezletilé
§ 57 - Rozhodné právo ve věcech výživy, výchovy a péče o nezletilé a pro některé jiné poměry
§ 58 - Uznání cizích rozhodnutí ve věcech nezletilých
Díl 3 - Práva neprovdané matky
§ 59  
Díl 4 - Osvojení
§ 60 - Pravomoc
§ 61 - Rozhodné právo
§ 62  
§ 63 - Uznání cizích rozhodnutí
Díl 5 - Poručenství a opatrovnictví nad nezletilými
§ 64 - Pravomoc
§ 65 - Rozhodné právo
§ 66 - Uznání cizích rozhodnutí
HLAVA VI - REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ A OBDOBNÉ POMĚRY
§ 67  
HLAVA VII - VĚCNÁ PRÁVA
§ 68 - Pravomoc pro práva k nemovitým věcem
§ 69 - Rozhodné právo
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Svěřenský fond nebo obdobné zařízení
HLAVA VIII - DĚDICKÉ PRÁVO
§ 74 - Pravomoc
§ 75  
§ 76 - Rozhodné právo
§ 77  
§ 78  
§ 79 - Uznání cizích rozhodnutí
HLAVA IX - PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
§ 80  
HLAVA X - CENNÉ PAPÍRY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A JINÉ LISTINY
§ 81 - Pravomoc ve věcech umoření listin
§ 82 - Rozhodné právo ve věcech cenných papírů a investičních nástrojů
§ 83  
HLAVA XI - ZÁVAZKOVÁ PRÁVA
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 84  
Díl 2 - Procesní ustanovení
§ 85 - Pravomoc
§ 86 - Sjednání příslušnosti zahraničního soudu
Díl 3 - Smlouvy
§ 87  
Díl 4 - Pracovní právo
§ 88 - Pravomoc
§ 89 - Rozhodné právo pro některé pracovní poměry
Díl 5 - Jednostranná právní jednání
§ 90  
Díl 6 - Zajištění závazku, následky porušení a změny závazku
§ 91  
Díl 7 - Započtení
§ 92  
Díl 8 - Poměry směnečného a šekového práva
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
Díl 9 - Některé mimosmluvní závazkové poměry
§ 101  
ČÁST PÁTÁ - PRÁVNÍ POMOC VE STYKU S CIZINOU
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108 - Osvědčení o českém právu
§ 109 - Vyšší ověření listin
§ 110 - Vyjádření Ministerstva spravedlnosti
ČÁST ŠESTÁ - ŘÍZENÍ O ÚPADKU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 111  
HLAVA II - ÚPADEK FINANČNÍ INSTITUCE
§ 112  
§ 113  
§ 114  
HLAVA III - ÚPADEK POJIŠŤOVNY
§ 115  
§ 116  
ČÁST SEDMÁ - ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODČÍCH NÁLEZŮ
§ 117 - Rozhodčí smlouva
§ 118 - Způsobilost cizince být rozhodcem
§ 119 - Určení rozhodného práva
§ 120 - Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
§ 121  
§ 122  
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 123 - Přechodná ustanovení
§ 124 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 125  
Zavřít
MENU