88/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. března 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. února 2012 Nabývá účinnosti: 6. dubna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
88

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní
a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. a nařízení vlády č. 289/2010 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.
Směrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011, kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.“.

        2.  V § 1 písm. b) se slova „a vhodnosti použití stanovených výrobků“ nahrazují slovy „stanovených výrobků a jejich vhodnosti pro použití“.

        3.  V § 2 se odstavce  2 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce  3, 4 a 6 se označují jako odstavce  2, 3 a 4.

        4.  V § 2 odst. 3 se slovo „kterými“ nahrazuje slovem „kterou“ a slova „v předpisech Evropských společenství“ se nahrazují slovy „ve zvláštním právním předpise5)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU