85/2012 Sb.Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. března 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. února 2012 Nabývá účinnosti: 19. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
85

ZÁKON
ze dne 7. února 2012
o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO
DO PŘÍRODNÍCH HORNINOVÝCH
STRUKTUR


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a výkon státní správy s tím související.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur s celkovou zamýšlenou úložnou kapacitou nižší než 100 kilotun prováděné za účelem výzkumu, vývoje nebo zkoušení nových výrobků a postupů.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   tokem oxidu uhličitého – tok látek vzniklý z procesů zachytávání oxidu uhličitého,

b)   ukládáním oxidu uhličitého – vtláčení oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur za účelem jeho trvalého zadržení v těchto strukturách,

c)   úložištěm oxidu uhličitého – vymezený prostor uvnitř přírodních horninových struktur určený k ukládání oxidu uhličitého a související povrchová a vtláčecí zařízení vymezená v povolení provozu úložiště,

d)   úložným komplexem – úložiště oxidu uhličitého a okolní horninové prostředí, které může mít vliv na celkovou integritu tohoto úložiště a bezpečnost ukládání oxidu uhličitého,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - UKLÁDÁNÍ OXIDU UHLIČITÉHO DO PŘÍRODNÍCH HORNINOVÝCH STRUKTUR
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - PODMÍNKY POVOLOVÁNÍ ÚLOŽIŠŤ OXIDU UHLIČITÉHO
§ 3 - Povolení provozu úložišť oxidu uhličitého
§ 4 - Řízení o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého
§ 5 - Žádost o povolení provozu úložiště
§ 6 - Rozhodnutí o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého
§ 7 - Změny, přezkum, aktualizace a zrušení povolení provozu úložiště oxidu uhličitého
HLAVA III - POVINNOSTI PŘI PROVOZU ÚLOŽIŠTĚ A PO JEHO UZAVŘENÍ
§ 8 - Kritéria a postup pro přijímání oxidu uhličitého
§ 9 - Monitorování
§ 10 - Předkládání zpráv
§ 11 - Opatření v případě úniků nebo závažných nesrovnalostí
§ 12 - Povinnosti při uzavírání úložiště oxidu uhličitého a po jeho uzavření
§ 13 - Přechod povinností
HLAVA IV - FINANČNÍ NÁSTROJE
§ 14 - Poplatek za ukládání oxidu uhličitého
§ 15 - Finanční zabezpečení
§ 16 - Finanční zabezpečení rizik
§ 17 - Finanční rezerva
§ 18 - Finanční příspěvek
HLAVA V - PŘÍSTUP K PŘEPRAVNÍ SÍTI A ÚLOŽIŠTÍM OXIDU UHLIČITÉHO
§ 19 - Přístup k přepravní síti a úložištím oxidu uhličitého
HLAVA VI - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY, KONTROLA A SANKCE
§ 20 - Výkon veřejné správy
§ 21 - Kontrolní činnost
§ 22 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 23 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 24 - Společné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna horního zákona
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o geologických pracích
§ 26  
§ 27 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o odpadech
§ 29  
ČÁST ŠESTÁ - Změna vodního zákona
§ 30  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o integrované prevenci
§ 31  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
§ 32  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
§ 33  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 34  
Zavřít
MENU