59/2012 Sb.Vyhláška o regulačním výkaznictví

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. března 2012 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 22. února 2012 Nabývá účinnosti: 2. března 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
59

VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2012
o regulačním výkaznictví


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   výnosy tržby dosažené držitelem licence za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z licencované činnosti podle zákona o účetnictví,

b)   povolenými náklady držitele licence náklady k zajištění licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 účtované podle zákona o účetnictví po odečtení nepovolených nákladů,

c)   nepovolenými náklady držitele licence náklady držitele licence na činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, dále finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,

d)   provozními aktivy dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti, v případě licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 zvýšený o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, snížený o

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Členění a náležitosti regulačních výkazů
§ 4 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů
§ 5 - Výkazy aktiv a změn aktiv
§ 6 - Výkazy souhrnu investičních akcí
§ 7 - Výkazy aktiv a pasiv
§ 8 - Výkazy hospodářského výsledku
§ 9 - Výkazy nákladů
§ 10 - Výkazy investičních výdajů
§ 11 - Výkazy bilanční
§ 12 - Výkazy technické
§ 13 - Výkazy tarifních statistik
§ 14 - Výkazy provozně technické
§ 15 - Technický výkaz tepelné energie
§ 16 - Výkaz cen a technických parametrů
§ 17 - Termíny pro předkládání regulačních výkazů
§ 18 - Přechodné ustanovení
§ 19 - Zrušovací ustanovení
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam regulačních výkazů
Příloha č. 2 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 12 pro držitele licence na distribuci elektřiny
Příloha č. 3 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 13 pro držitele licence na distribuci elektřiny
Příloha č. 4 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 15 pro držitele licence na činnosti operátora trhu
Příloha č. 5 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 22 pro držitele licence na distribuci plynu
Příloha č. 6 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 23 pro držitele licence na přepravu plynu
Příloha č. 7 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu
Příloha č. 8 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 31 a 32 pro držitele licence na výrobu tepelné energie a držitele licence na rozvod tepelné energie
Příloha č. 9 - Příloha k regulačním výkazům pro držitele licence na činnosti číslo 12, 13, 15, 22 ,23, 25 a 31, 32
Zavřít
MENU