54/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. února 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 1. března 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

ZÁKON
ze dne 26. ledna 2012,
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb. a zákona č. 331/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. e) a l), § 5 odst. 1 písm. h), § 5 odst. 6, § 6 odst. 5, § 18 odst. 1 písm. e), § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 18 odst. 4 písm. c) úvodní části ustanovení, § 23 odst. 2 písm. e), § 24 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 1 písm. b), § 27 odst. 2 a 3, § 28 odst. 3 písm. a) až c), § 35 odst. 3 písm. a), § 35a odst. 2 písm. c), § 35a odst. 4, § 35b odst. 2 písm. c), § 35b odst. 4, § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 40 odst. 2 a 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

        2.  V § 1 odst. 1 se za slova „druhů pěstovaných rostlin“ vkládají slova „uvedených v druhovém seznamu“.

        3.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise 2010/60/EU ze dne 30. srpna 2010, kterou se stanovují některé odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního prostředí na trh.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU