30/2012 Sb.Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy

Částka: 011 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. ledna 2012 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 16. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30

VYHLÁŠKA
ze dne 16. ledna 2012
o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce
a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o schválení jmenování, volby a odvolání statutárního orgánu, členů statutárního orgánu nebo členů dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, náležitosti žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce a odvolání z funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a způsoby prokazování odborné způsobilosti auditora programu.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   údaji o vzdělání

1.   název a typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,

2.   přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení v energetických odvětvích s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů,

b)   údaji o odborné činnosti

1.   informace o druhu odborné činnosti,

2.   identifikace subjektu, u kterého je nebo byla odborná činnost vykonávána,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Náležitosti žádosti o schválení volby, jmenování nebo jiného ustanovení do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady a auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy
§ 4 - Žádost o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady a auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy
§ 5 - Společné ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha - Vzor Dotazník k posouzení dosavadní odborné činnosti osoby jmenované či zvolené do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy
Zavřít
MENU