19/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. ledna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
19

ZÁKON
ze dne 20. prosince 2011,
kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rozhodčím řízeníČl. I

        Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se na konci textu doplňují slova „nebo pokud bylo zahájeno řízení před finančním arbitrem nebo bylo v tomto řízení rozhodnuto ve věci samé“.

        2.  V § 2 odst. 1 se za slova „k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu“ vkládají slova „nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon“.

        3.  V § 3 se doplňují odstavce  3 až 6, které znějí:

        „(3)  Sjednává-li se rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní; jinak je neplatná.

        (4)  S dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí doložky poskytne podnikatel spotřebiteli náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Náležitým vysvětlením se rozumí vysvětlení všech následků rozhodčí doložky.

        (5)  Rozhodčí doložka uzavřená podle odstavce  3 musí obsahovat také pravdivé, přesné a úplné informace o

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rozhodčím řízení
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU