17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. ledna 2012 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
17

ZÁKON
ze dne 8. prosince 2011
o Celní správě České republiky


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Orgány Celní správy České republiky

        (1)  Celní správa České republiky (dále jen „celní správa“) je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem.

        (2)  Jako orgány celní správy se zřizují Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.

        (3)  Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“). Celní úřady jsou podřízeny Generálnímu ředitelství cel.

        (4)  Generální ředitelství cel je účetní jednotkou. Celní úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního ředitelství cel.

        (5)  Příjmy a výdaje Generálního ředitelství cel jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.


HLAVA II

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL


§ 2

Územní působnost a sídlo

        (1)  Generální ředitelství cel vykonává působnost pro celé území České republiky.

        (2)  Sídlem Generálního ředitelství cel je hlavní město Praha.

§ 3

Generální ředitel

        (1)  Generální ředitelství cel řídí generální ředitel. Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.

        (2)  Ministr financí (dále jen „ministr“) jmenuje a odvolává

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Orgány Celní správy České republiky
HLAVA II - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
§ 2 - Územní působnost a sídlo
§ 3 - Generální ředitel
§ 4 - Věcná působnost
§ 5 - Vnitřní činnosti
HLAVA III - CELNÍ ÚŘADY
§ 6 - Územní působnost a sídlo
§ 7 - Ředitel
§ 8 - Věcná působnost
§ 9 - Věcná působnost vybraných celních úřadů
§ 10 - Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
§ 11 - Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní
ČÁST DRUHÁ - KONTROLA, OCHRANA NÁZVU A OZNAČENÍ CELNÍ SPRÁVY
§ 12 - Kontrola
§ 13 - Ochrana názvu
§ 14 - Služební stejnokroj, označení a odznaky
ČÁST TŘETÍ - VÝKON NĚKTERÝCH FUNKCÍ, POVINNOSTI, OPRÁVNĚNÍ A PROSTŘEDKY CELNÍKA A OBČANSKÉHO ZAMĚSTNANCE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 15 - Celník a občanský zaměstnanec
§ 16 - Právní úkony v orgánech celní správy
§ 17 - Předpoklady pro výkon některých funkcí
HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
§ 18 - Zdvořilost
§ 19 - Přiměřenost postupu
§ 20 - Prokazování příslušnosti
HLAVA III - POVINNOSTI CELNÍKA
§ 21 - Povinnosti při služebních úkonech
§ 22 - Poučovací povinnost
§ 23 - Podmínky pro provedení služebního úkonu
§ 24 - Zákaz provedení služebního úkonu
§ 25 - Výzva
§ 26 - Výjimka z poučovací povinnosti a povinnosti prokázání příslušnosti
§ 27 - Povinnost mlčenlivosti
HLAVA IV - OPRÁVNĚNÍ CELNÍKA
§ 28 - Oprávnění požadovat vysvětlení
§ 29 - Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
§ 30 - Zajištění osoby
§ 31 - Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob
§ 32 - Oprávnění k použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
§ 33 - Oprávnění odebrat zbraň
§ 34 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa
§ 35 - Oprávnění ke kontrole osob a dopravních prostředků
§ 36 - Oprávnění k pořizování záznamů
§ 37 - Oprávnění k plnění úkolů na území jiného státu
HLAVA V - POUŽITÍ PODPŮRNÝCH OPERATIVNĚ PÁTRACÍCH PROSTŘEDKŮ
§ 38 - Oprávnění k používání podpůrných operativně pátracích prostředků
§ 39 - Krycí prostředek
§ 40 - Krycí doklad
§ 41 - Zabezpečovací technika
§ 42 - Zvláštní finanční prostředky
§ 43 - Informátor
HLAVA VI - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ
§ 44 - Donucovací prostředky
§ 45 - Použití zbraně
§ 46 - Poskytnutí pomoci
§ 47 - Ohlašovací povinnost
§ 48 - Zvláštní omezení
HLAVA VII - OBČANSKÝ ZAMĚSTNANEC
§ 49 - Povinnosti a oprávnění občanského zaměstnance
HLAVA VIII - NÁHRADA ŠKODY
§ 50 - Náhrada škody způsobené při výkonu působnosti orgánu celní správy
§ 51 - Náhrada škody způsobené při poskytnutí pomoci orgánu celní správy
§ 52 - Společné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 53 - Přestupky
§ 54 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 55 - Společná ustanovení ke správním deliktům
ČÁST PÁTÁ - ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY
§ 56 - Zpracování a zabezpečení informací
§ 57 - Předávání informací
HLAVA II - ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ
§ 58 - Společná ustanovení pro získávání údajů
HLAVA III - EVIDENČNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
§ 59 - Opatření k evidenční ochraně
HLAVA IV - ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY
§ 60 - Zpracovávání osobních údajů
§ 61 - Sdělení osobních údajů
§ 62 - Likvidace, oprava a blokace osobních údajů
ČÁST ŠESTÁ - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
HLAVA I - POUŽITÍ OPERATIVNĚ PÁTRACÍCH PROSTŘEDKŮ
§ 63 - Základní podmínky použití
§ 64 - Zvláštní podmínky použití
§ 65 - Kontrola použití
HLAVA II - PŘÍSTUP K ÚDAJŮM SCHENGENSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A ZAŘAZOVÁNÍ ÚDAJŮ DO TOHOTO SYSTÉMU
§ 66 - Přístup a předávání informací
HLAVA III - VÝMĚNA INFORMACÍ S ČLENSKÝMI STÁTY V RÁMCI POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE
§ 67 - Vymezení některých pojmů
§ 68 - Výměna operativních informací
§ 69 - Lhůty pro vyřizování žádosti
§ 70 - Spontánní výměna operativních informací
§ 71 - Použití operativních informací
§ 72 - Neposkytnutí operativních informací
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE
§ 73 - Zpracovávání osobních údajů v rámci policejní spolupráce
HLAVA V - CELNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
§ 74 - Vymezení některých pojmů
§ 75 - Informace zadávané do celního informačního systému
§ 76 - Informace získávané z celního informačního systému
§ 77 - Informace zadávané do identifikační databáze celních spisů
§ 78 - Uchovávání informací v celním informačním systému
§ 79 - Uchovávání informací v identifikační databázi celních spisů
§ 80 - Ochrana výměny informací
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 81 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 82  
§ 83 - Zrušovací ustanovení
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 84  
Zavřít
MENU