4/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. ledna 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek,
přípravků je obsahujících a jedů        Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 se pod položku „Aziridin; ethylenimin“ vkládá nový řádek, který zní:


  „Azocyklotin (ISO); tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol 41083-11-8 255-209-1 050-019-00-3“.

        2.  V příloze č. 1 položce „Bromoxynil (ISO) a jeho soli; 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ se slova „a jeho soli“ zrušují.

        3.  V příloze č. 1 se pod položku „Bromoxynil (ISO); 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ vkládá nový řádek, který zní:


  „Bromoxynil (ISO) a jeho soli - - 608-065-00-2“.

        4.  V příloze č. 1 se pod položku „Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát“ vkládá nový řádek, který zní:


  „Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát flegmatizovaný 693-21-0 211-745-8 603-033-01-1“.

        5.  V příloze č. 1 položce „Formetanat; 3-[(dimethylaminomethyliden)amino] fenyl-methylkarbamát“ se za slovo „Formetanat“ vkládá text „(ISO)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU