470/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 161 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
470

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2011,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nemocenském pojištění


Čl. I

        Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb. a zákona č. 365/2011, se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
2)
Například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 , Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 , a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 305/2008 Sb.
Čl. XVI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVII  
Zavřít
MENU