456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky

Částka: 157 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
456

ZÁKON
ze dne 23. prosince 2011
o Finanční správě České republiky


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Orgány Finanční správy České republiky

        (1)  Finanční správa České republiky je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní.

        (2)  Jako orgány Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy“) se zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.

        (3)  Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“). Odvolací finanční ředitelství je podřízeno Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství.

        (4)  Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství.

        (5)  Příjmy a výdaje Generálního finančního ředitelství jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.


HLAVA II

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ


§ 2

Územní působnost a sídlo

        (1)  Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celé území České republiky.

        (2)  Sídlem Generálního finančního ředitelství je hlavní město Praha.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Orgány Finanční správy České republiky
HLAVA II - GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
§ 2 - Územní působnost a sídlo
§ 3 - Generální ředitel
§ 4 - Věcná působnost
HLAVA III - ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
§ 5 - Územní působnost a sídlo
§ 6 - Ředitel
§ 7 - Věcná působnost
HLAVA IV - FINANČNÍ ÚŘADY
§ 8 - Územní působnost a sídlo
§ 9 - Ředitel
§ 10 - Věcná působnost
§ 11 - Specializovaný finanční úřad
§ 12 - Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
§ 13 - Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní
ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ V ORGÁNECH FINANČNÍ SPRÁVY
§ 14 - Právní úkony v orgánech finanční správy
§ 15 - Neslučitelnost s výkonem některých činností
§ 16 - Prokazování oprávnění zaměstnance k výkonu působnosti orgánu finanční správy
§ 17 - Zvláštní ustanovení o náhradě škody
ČÁST ČTVRTÁ - Poskytování údajů ministerstvu a orgánům Finanční správy
§ 18 - Poskytování údajů
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 19 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 20  
§ 21 - Zrušovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU