444/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
444

ZÁKON
ze dne 6. prosince 2011,
kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

        1. V § 1 odst. 1 se slova „státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů (dále jen „státní orgány“)“ nahrazují slovy „orgány veřejné moci“.

        2. V § 1 odst. 1 se slova „občanů nebo organizací“ nahrazují slovy „fyzických nebo právnických osob“.

        3. V § 1 odstavec  2 zní:

        „(2) Tento zákon upravuje

a)   podmínky výkonu znalecké a tlumočnické činnosti,

b)   práva a povinnosti znalců a tlumočníků,

c)   podmínky činnosti znaleckých ústavů,

d)   působnost ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy znalecké a tlumočnické činnosti,

e)   odpovědnost za správní delikty při výkonu znalecké a tlumočnické činnosti.“.

        4. V § 2 odst. 1 části věty před středníkem se slovo „vykonávají“ nahrazuje slovy „mohou vykonávat pouze“.

        5. V § 2 odst. 2 a v § 12 odst. 2 se slova „státními orgány“ nahrazují slovy „orgány veřejné moci“.

        6. V § 3 odst. 2 se slovo „hluchoněmými“ nahrazuje slovy „neslyšícími a hluchoslepými“.

        7. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU