403/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. prosince 2011 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
403

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

        Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „položek rozvahy“ vkládají slova „včetně výpočtů součtových položek“.

        2.  V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „Pozemkový fond České republiky.“.

        3.  V § 4 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

        4.  V § 4 odst. 2 se za slova „k rozvahovému dni“ vkládají slova „běžného účetního období“ a slovo „Brutto“ se nahrazuje slovy „dále jen „Brutto““.

        5.  V § 4 odst. 3 se za slova „k rozvahovému dni“ vkládají slova „běžného účetního období“, slovo „Korekce“ se nahrazuje slovy „dále jen „Korekce““ a na konci textu odstavce  3 se doplňují slova „ , a to vždy s kladným znaménkem“.

        6.  V § 4 odst. 4 se za slova „k rozvahovému dni“ vkládají slova „běžného účetního období“ a slovo „Netto“ se nahrazuje slovy „dále jen „Netto““.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU