393/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2011 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 5. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 12. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 12. září 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
393

VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2011,
kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů:


Čl. I

        Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 4 písm. a) se doplňuje bod 27, který zní:

„27.   investiční faktor,“.

        2.  V § 7 odst. 4 písm. a) se na konci textu bodu 12 doplňují slova „pro přepravu plynu do výstupního domácího bodu a do výstupních bodů virtuálního zásobníku plynu“.

        3.  V § 7 odst. 4 písm. a) bod 19 zní:

„19.   koeficienty pro výpočet objemu plynu ke krytí pohonu kompresních stanic na výstupních bodech přepravní soustavy,“.

        4.  V § 7 odst. 4 písm. b) bod 8 zní:

„8.   plánované náklady na nákup plynu pro vlastní technologickou spotřebu,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU