376/2011 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Částka: 132 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 2011 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 1. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
376

VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2011,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39a odst. 3, § 39b odst. 14, § 39c odst. 11, § 39d odst. 6 a 7 a § 39f odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., (dále jen „zákon“):ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   pravidla pro výběr rozhodného období pro přepočet zahraničních cen léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále jen „přípravek“) z cizí měny,

b)   rozhodné období a pravidla pro zjištění ceny výrobce a pro posuzování dostupnosti přípravku,

c)   způsob přepočtu výše maximální ceny podobného přípravku podle § 39a odst. 4 až 6 zákona,

d)   pravidla pro vyloučení zahraniční ceny výrobce zjištěné podle § 39a odst. 2 zákona z použití pro stanovení maximální ceny,

e)   přípustnou odchylku v počtu jednotek lékové formy v balení přípravku (dále jen „velikost balení“) při hledání zahraniční ceny výrobce podle § 39a odst. 2 zákona,

f)    pravidla pro zvýšení maximální ceny ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 3 zákona,

g)   pravidla pro oznamování nejvyšší ceny, za kterou hodlá držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo neregistrovaného léčivého přípravku používaného v rámci specifického léčebného programu uvádět přípravek na trh, u přípravků, které nepodléhají regulaci ceny výrobce stanovením maximální ceny,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
ČÁST DRUHÁ - PRAVIDLA PRO MAXIMÁLNÍ CENY PŘÍPRAVKŮ
HLAVA I - ROZHODNÁ OBDOBÍ
§ 3 - Přepočet zahraničních cen z cizí měny
§ 4 - Zjištění ceny výrobce
§ 5 - Posuzování dostupnosti přípravku
HLAVA II - ZPŮSOB PŘEPOČTU MAXIMÁLNÍ CENY PODOBNÉHO PŘÍPRAVKU
§ 6  
HLAVA III - PRAVIDLA PRO VÝPOČET MAXIMÁLNÍ CENY
§ 7 - Vyloučení zahraniční ceny výrobce
§ 8 - Odchylka ve velikosti balení
HLAVA IV - ÚPRAVA MAXIMÁLNÍ CENY
§ 9 - Zvýšení maximální ceny ve veřejném zájmu
HLAVA V - PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ CENY
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - PRAVIDLA PRO ZÁKLADNÍ ÚHRADU
HLAVA I - ROZHODNÁ OBDOBÍ
§ 11 - Přepočet zahraničních cen z cizí měny
§ 12 - Zjištění ceny výrobce
§ 13 - Posuzování dostupnosti přípravku
HLAVA II - POSTUP A PODROBNOSTI STANOVENÍ ZÁKLADNÍ ÚHRADY
§ 14 - Výpočet základní úhrady
HLAVA III - ZPŮSOB STANOVENÍ OBVYKLÉ DENNÍ TERAPEUTICKÉ DÁVKY
§ 15  
HLAVA IV - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ÚHRADY
§ 16 - Zvýšení základní úhrady ve veřejném zájmu
§ 17 - Úprava základní úhrady podle § 39c odst. 5 zákona
ČÁST ČTVRTÁ - PRAVIDLA PRO ÚHRADY PŘÍPRAVKŮ
HLAVA I - ZPŮSOB VÝPOČTU ÚHRADY PŘÍPRAVKU
§ 18 - Úhrada výchozí dávky a úhrady přípravků v rámci intervalu
§ 19 - Úhrada přípravků mimo interval
§ 20  
§ 21 - Úhrada podobných přípravků
HLAVA II - ÚHRADA TEKUTÝCH NEDĚLENÝCH PŘÍPRAVKŮ
§ 22 - Úhrada tekutých perorálních přípravků
§ 23 - Úhrada topických oftalmologických léčivých přípravků k dlouhodobé terapii
§ 24 - Úhrada oftalmologických topických léčivých přípravků ke krátkodobé terapii
HLAVA III - ÚPRAVA ÚHRADY
§ 25  
§ 26 - Limitace bonifikace úhrady
§ 27 - Bonifikace a malifikace s ohledem na účinnost
§ 28 - Bonifikace a malifikace s ohledem na bezpečnost
§ 29 - Bonifikace s ohledem na součinnost
§ 30 - Bonifikace s ohledem na lékovou formu
§ 31 - Bonifikace ve veřejném zájmu
HLAVA IV - PODMÍNKY ÚHRADY
§ 32  
Díl 1 - Preskripční a indikační omezení
§ 33 - Preskripční omezení
§ 34 - Indikační omezení
Díl 2 - Symboly a způsoby vykazování úhrady
§ 35 - Zvýšená úhrada
§ 36 - Ambulantní péče
§ 37 - Zvláštní ambulantní zdravotní péče
§ 38 - Přípravky pro použití při diagnostickém výkonu
§ 39 - Přípravky specializované péče
ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYSOCE INOVATIVNÍCH PŘÍPRAVCÍCH
§ 40 - Odborná kritéria a postupy pro posuzování vysoce inovativního přípravku
§ 41 - Závazek
§ 42 - Podmínky, za kterých mohou specializovaná pracoviště podávat vysoce inovativní přípravek
§ 43 - Rozsah údajů předávaných zdravotním pojišťovnám a držiteli rozhodnutí o registraci vysoce inovativního přípravku
§ 44 - Způsob výpočtu úhrady vysoce inovativního přípravku
ČÁST ŠESTÁ - STRUKTURA ÚDAJŮ A NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY A ÚHRADY
§ 45  
ČÁST SEDMÁ - ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 46  
§ 47 - Účinnost
Zavřít
MENU