374/2011 Sb.Zákon o zdravotnické záchranné službě

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
374

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o zdravotnické záchranné službě


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí1) a krizových situací2) a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby.


§ 2

Základní ustanovení

        (1)  Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou3), v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Součástí zdravotnické záchranné služby jsou další činnosti stanovené tímto zákonem.

        (2)  Na poskytování zdravotnické záchranné služby se použijí ustanovení zákona o zdravotních službách, nestanoví-li tento zákon jinak.


§ 3

Vymezení některých pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   závažným postižením zdraví náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které působí prohlubování chorobných změn, jež mohou vést bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až k náhlé smrti, nebo náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Vymezení některých pojmů
§ 4 - Vymezení zdravotnické záchranné služby
§ 5 - Dostupnost zdravotnické záchranné služby
§ 6 - Součinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče při poskytovaní zdravotnické záchranné služby
§ 7 - Traumatologický plán poskytovatele zdravotnické záchranné služby
§ 8 - Poskytovatel zdravotnické záchranné služby
§ 9 - Organizace zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotnické záchranné služby
§ 10 - Ředitelství
§ 11 - Zdravotnické operační středisko a pomocné operační středisko
§ 12 - Výjezdové základny
§ 13 - Výjezdové skupiny
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Pracoviště krizové připravenosti
§ 17 - Název poskytovatele zdravotnické záchranné služby a označení zařízení zdravotnické záchranné služby, dopravních prostředků a pracovních oděvů členů výjezdových skupin
§ 18 - Oprávnění a povinnosti členů výjezdových skupin
§ 19  
§ 20 - Činnosti k připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací
§ 21 - Zajištění letadel pro zdravotnickou záchrannou službu
§ 22 - Financování činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby
§ 23 - Působnost ministerstva
§ 24 - Působnost kraje
§ 25 - Přestupky
§ 26 - Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 27 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 28 - Další činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby
§ 29 - Využití jednotného evropského čísla tísňového volání
§ 30 - Zmocňovací ustanovení
§ 31 - Přechodná ustanovení
§ 32 - Účinnost
Zavřít
MENU