371/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 130 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. prosince 2011 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 30. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 6. prosince 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 408/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
371

VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2011,
kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
ve znění pozdějších předpisů        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. q) se za slovo „soustavy“ vkládají slova „nebo smluvní 1/4 hodinový výkon v souhrnu za předávací místa mezi provozovateli regionálních distribučních soustav“.

        2.  V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   o přeshraničním přenosu elektřiny.“.

        3.  V § 5 odst. 14 úvodní části ustanovení se na konci textu věty první doplňují slova „s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání minimálně 15 dnů nebo distribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání minimálně 30 dnů“.

        4.  V § 7 odst. 1 písm. c) bodě 1 se za slova „ze zahraničí“ vkládají slova „a do zahraničí“.

        5.  V § 10 odst. 8 se za slovo „obchodované“ vkládají slova „subjektem zúčtování“ a slova „nebo zahraniční elektrizační soustava v případě organizování krátkodobého trhu s elektřinou společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti“ se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Výkaz standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU