370/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 129 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
    
370

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty


Čl. I

        Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 47/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 odst. 3 písm. d) se doplňuje bod 4, který zní:

„4.   technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů,“.

        2.  V § 5 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „1“.

        3.  V § 26 odstavec  6 zní:

        „(6)  Pokud jsou na daňovém dokladu uvedena zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně odděleně za zdanitelná plnění a základy daně za plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně odděleně.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU