365/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 128 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
365

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákoníku práce


Čl. I

        Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona č. 367/2011 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
"1)
Směrnice Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS ).
Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.
Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vydání úplného znění zákoníku práce
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodná ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIX  
Zavřít
MENU