357/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 126 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. října 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
357

ZÁKON
ze dne 27. října 2011,
kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony



        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:



ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Rejstříku trestů


Čl. I

        Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 306/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 větě druhé se slova „rozpočtovou organizací“ nahrazují slovy „organizační složkou státu a účetní jednotkou“.

        2.  V § 2 se na konci odstavce  1 doplňuje věta „Pro účely vedení této evidence a vydávání opisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „opis“) a výpisů z evidence Rejstříku trestů (dále jen „výpis“) je Rejstřík trestů oprávněn ověřovat přesnost osobních údajů.“.

        3.  V § 4 odst. 2 se slovo „cizozemským“ zrušuje a za slovo „soudem“ se vkládají slova „jiného než členského státu Evropské unie“.

        4.  Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:


㤠4a

        (1)  Do evidence Rejstříku trestů se zaznamenávají též údaje o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení a údaje navazující na tato odsouzení, a to na základě informací zaslaných jinými členskými státy Evropské unie.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU