355/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. listopadu 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. října 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
355

ZÁKON
ze dne 27. října 2011,
kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o přeměnách
obchodních společností a družstev


Čl. I

        Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 215/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:


㤠1

        (1)  Tento zákon upravuje přeměny obchodních společností (dále jen „společnost“) a družstev a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).

        (2)  Přeměnou se pro účely tohoto zákona rozumí fúze společnosti nebo družstva, rozdělení společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla.

        (3)  Právní případy uvedené v odstavci  2 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řídí se ustanoveními zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev.

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. 4. 2011 o fúzích akciových společností (kodifikované znění).
Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností.
Čl. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/63/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS , pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení akciových společností.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o evropské společnosti
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU