350/2011 Sb.Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Částka: 122 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. října 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
350

ZÁKON
ze dne 27. října 2011
o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoba“) při

1.   výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek3) (dále jen „látka“) nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech,

2.   klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí4) (dále jen „směs“) na území České republiky,

b)   správnou laboratorní praxi,

c)   působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a směsí.


§ 2

Působnost zákona

        (1)  Tento zákon se vztahuje na látky, látky obsažené ve směsi nebo předmětu a směsi.

        (2)  Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky na ochranu rostlin5) a biocidní přípravky6) se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení a označování.HLAVA II

KLASIFIKACE, BALENÍ A OZNAČOVÁNÍ


§ 3

Obecná ustanovení

        (1)  Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou směs, je povinen při klasifikaci, balení a označování směsi postupovat podle tohoto zákona nebo podle příslušných ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí7).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
HLAVA II - KLASIFIKACE, BALENÍ A OZNAČOVÁNÍ
§ 3 - Obecná ustanovení
§ 4 - Klasifikace látky a směsi
§ 5 - Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti
§ 6 - Hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí
§ 7 - Hodnocení zjištěných nebezpečných fyzikálně-chemických vlastností směsi
§ 8 - Hodnocení zjištěných vlastností směsi nebezpečných pro zdraví
§ 9 - Hodnocení zjištěných vlastností směsi nebezpečných pro životní prostředí
§ 10 - Nové hodnocení nebezpečných vlastností směsi
§ 11 - Balení směsi
§ 12 - Označování směsi
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
HLAVA III - SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE A ZKOUŠENÍ LÁTKY A SMĚSI
§ 17 - Správná laboratorní praxe
§ 18 - Osvědčení o dodržování zásad
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zkoušení látky a směsi
HLAVA IV - POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
§ 22 - Oznamovací povinnost
HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 23 - Orgány státní správy
§ 24 - Ministerstvo životního prostředí
§ 25 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 26 - Ministerstvo průmyslu a obchodu
§ 27 - Česká inspekce životního prostředí
§ 28 - Krajská hygienická stanice
§ 29 - Státní úřad inspekce práce
§ 30 - Celní úřad
§ 31 - Státní rostlinolékařská správa
§ 32 - Výkon kontroly
HLAVA VI - NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 33 - Nápravná opatření
§ 34 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 35 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA VII - PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 36 - Přechodná ustanovení
§ 37 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
§ 38 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o inspekci práce
§ 39  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o požární ochraně
§ 40  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 41  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 42  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
§ 43  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony
§ 44  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
§ 45  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
§ 46  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony  v souvislosti s přijetím daňového řádu
§ 47  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 48  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 49  
Příloha č. 1 - Minimální koncentrace nebezpečných látek obsažených ve směsi, které se berou v úvahu při klasifikaci směsí
Příloha č. 2 - Limitní koncentrace nebezpečných látek pro změnu klasifikace nebezpečných směsí
Zavřít
MENU