341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

Částka: 120 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. listopadu 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
341

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ


HLAVA I

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ


§ 1

        (1)  Zřizuje se Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále jen „inspekce“), která je ozbrojeným bezpečnostním sborem.

        (2)  V čele inspekce stojí ředitel inspekce (dále jen „ředitel“), kterého jmenuje a odvolává1) na návrh vlády a po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve věcech bezpečnosti předseda vlády, jemuž je ředitel z výkonu své funkce odpovědný.

        (3)  Úkoly inspekce plní příslušníci inspekce vykonávající v inspekci službu podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů1).

        (4)  Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Její příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Ředitel plní funkci vedoucího organizační složky státu.


§ 2

        (1)  Úkolem inspekce je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je

a)   příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby České republiky anebo příslušník inspekce (dále jen „příslušník“),

b)   zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Policii České republiky nebo v inspekci, nebo

c)   zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
HLAVA I - POSTAVENÍ A PŮSOBNOST GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
§ 3 - Zdvořilost
§ 4 - Iniciativa
§ 5 - Přiměřenost postupu
§ 6 - Prokazování příslušnosti
§ 7 - Poučování
HLAVA III - SPOLUPRÁCE A DALŠÍ VZTAHY INSPEKCE
§ 8  
§ 9  
HLAVA IV - OMEZENÍ OSOBNÍ SVOBODY
§ 10  
§ 11 - Zajištění osoby
§ 12 - Cely
HLAVA V - POSTUP VE VZTAHU K VĚCEM
§ 13 - Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby
§ 14 - Držení a používání nebezpečných látek a věcí
§ 15 - Vstup do živnostenské provozovny
§ 16 - Zastavení a prohlídka dopravního prostředku
§ 17  
HLAVA VI - KRÁTKODOBÁ OCHRANA OSOBY
§ 18  
§ 19  
HLAVA VII - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ
§ 20 - Obecné ustanovení
§ 21 - Donucovací prostředky
§ 22 - Obecné podmínky použití donucovacího prostředku
§ 23 - Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace
§ 24 - Použití prostředku k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu
§ 25 - Použití zbraně
§ 26 - Povinnosti příslušníka inspekce po použití donucovacího prostředku nebo zbraně
§ 27 - Zvláštní omezení
§ 28 - Zákrok pod jednotným velením
HLAVA VIII - PRÁCE S INFORMACEMI
§ 29 - Obecná ustanovení o zpracovávání informací
§ 30 - Podání vysvětlení
§ 31 - Pořizování záznamů
§ 32 - Prokázání totožnosti
§ 33  
§ 34 - Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace
§ 35 - Získávání informací z evidencí
§ 36 - Pátrání po hledaných osobách a věcech
§ 37 - Předávání informací
§ 38 - Získávání poznatků o trestné činnosti
§ 39 - Zájmové prostředí
§ 40  
§ 41 - Zkouška spolehlivosti
§ 42 - Podpůrné operativně pátrací prostředky
§ 43 - Zpracovávání osobních údajů při plnění úkolů inspekce
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Předávání nebo zpřístupňování osobních údajů
§ 48 - Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie
§ 49 - Přístup k údajům Schengenského informačního systému a vkládání údajů do tohoto systému
§ 50 - Zveřejňování osobních údajů
§ 51 - Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů
§ 52 - Informování o osobních údajích a oprava nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů
§ 53  
HLAVA IX - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
§ 54  
HLAVA X - NÁHRADA ŠKODY A NÁHRADA ZA POSKYTNUTÍ VĚCNÉ POMOCI
§ 55  
HLAVA XI - KONTROLA
§ 56  
§ 57 - Kontrola činnosti inspekce
HLAVA XII - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 58  
§ 59  
HLAVA XIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 60  
§ 61 - Dokumentace
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
HLAVA XIV - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
§ 72  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
§ 73  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o požární ochraně
§ 74  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 75  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
§ 76  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
§ 77  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 78  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
§ 79  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
§ 80  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o návykových látkách
§ 81  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
§ 82  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o azylu
§ 83  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
§ 84  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
§ 85  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o silničním provozu
§ 86  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 87  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o finanční kontrole
§ 88  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna služebního zákona
§ 89  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
§ 90  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
§ 91  
§ 92 - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
§ 93  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o inspekci práce
§ 94  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
§ 95  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákoníku práce
§ 96  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
§ 97  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 98  
Zavřít
MENU