308/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 108 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. října 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. září 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
308

ZÁKON
ze dne 6. září 2011,
kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona


Čl. I

        Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 298/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství (dále jen „předpisy Evropských společenství“)1a)“ nahrazují slovy „Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpisy Evropské unie“)1a)“.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna veterinárního zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU